“วิเคราะห์จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขของคลินิกได้ตรงเป้ากับตลาดปัจจุบัน”

นพ.ชัยภัทร กีรติไพบูลย์

Concept Clinic

“สร้างกรอบความคิดที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ”

พญ.จุฬาภัณฑ์ ราชวงษ์

Drippew by Doctor Nat Clinic

“ได้สาระและหลักการเทคนิกการตลาดใหม่ๆที่จะนำไปใช้ที่คลินิก”

คุณวศิน สกุลคู

Aline Clinic นครราชสีมา

“ได้คำตอบที่จะใช้ในการปรับทิศทางใหม่ๆ ของคลินิกกว่าสิบสาขาของเรา”

คุณนพรัต ภัธยนันท์

Bujeong Clinic

“ได้ทั้งฮาวทูและข้อมูลการตลาดอินไซต์ลึกๆ ที่ตอบโจทย์การปรับกลยุทธ์ธุรกิจ”

คุณกมลชนก ตันติมาลา

Yoskarn Clinic

“เรียนรู้รูปแบบและวิธีการจากตัวอย่างของคลินิกที่ประสบความสำเร็จ

พญ.เบญจรัตน์ ฟูวงศ์สิทธิ์

Nirin Clinic เชียงราย

“เติมเต็มเทคนิกการตลาด
ให้กับหมอ ที่จะนำไปปรับใช้กับคลินิก”

พญ.พิรุณทิพย์ ตันเปรมวงศ์

DR.FON Clinic หาดใหญ่

“ได้ความรู้เห็นทางออกของปัญหาธุรกิจที่เคยมองข้ามไป”

คุณอชิตะวรรฒน์ อัศวะสิรกุล

Ultima Clinic

“วิเคราะห์จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขของคลินิกได้ตรงเป้ากับตลาดปัจจุบัน”

นพ.ชัยภัทร กีรติไพบูลย์

Concept Clinic

“สร้างกรอบความคิดที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ”

พญ.จุฬาภัณฑ์ ราชวงษ์

Drippew by Doctor Nat Clinic

“ได้สาระและหลักการเทคนิกการตลาดใหม่ๆที่จะนำไปใช้ที่คลินิก”

คุณวศิน สกุลคู

Aline Clinic นครราชสีมา

“ได้คำตอบที่จะใช้ในการปรับทิศทางใหม่ๆ ของคลินิกกว่าสิบสาขาของเรา”

คุณนพรัต ภัธยนันท์

Bujeong Clinic

“ได้ทั้งฮาวทูและข้อมูลการตลาดอินไซต์ลึกๆ ที่ตอบโจทย์การปรับกลยุทธ์ธุรกิจ”

คุณกมลชนก ตันติมาลา

Yoskarn Clinic

“เรียนรู้รูปแบบและวิธีการจากตัวอย่างของคลินิกที่ประสบความสำเร็จ

พญ.เบญจรัตน์ ฟูวงศ์สิทธิ์

Nirin Clinic เชียงราย

“เติมเต็มเทคนิกการตลาด
ให้กับหมอ ที่จะนำไปปรับใช้กับคลินิก”

พญ.พิรุณทิพย์ ตันเปรมวงศ์

DR.FON Clinic หาดใหญ่

“ได้ความรู้เห็นทางออกของปัญหาธุรกิจที่เคยมองข้ามไป”

คุณอชิตะวรรฒน์ อัศวะสิรกุล

Ultima Clinic